.

Angående riskzonen runt ett vindkraftverk

 

I Sverige finns idag tusentals vindkraftverk som är i drift. Detta utan att de är CE märkta och utan att man följer EU:s Maskin Direktiv som Sverige förbundit sig att följa. Och skulle vindkraftsbolagen följa lagar och förordningar skulle samtliga vindkraftverk få stoppas tills man säkerställt området runt varje vindkraftverk. För det är en överhängande risk med att vistas i närheten av vindkraftverk.

 

Vindkraftbolaget Gothia Vind AB hade informationsmöte i Ånimskog, Åmåls kommun, hösten 2010. Och vd Eriksson var där och svarade på frågor. När frågan ställdes om vilka risker det fanns runt ett vindkraftverk så svarade han att det inte fanns några risker. Men då en påpekade att det heter ju riskzon de där 4 – 500 metrarna (5 ggr rotorbladens längd) runt ett vindkraftverk så menade han att det var fel. Det heter vindupptagningsområde enligt Gothia Vind ABs vd Eriksson. Enligt det vindkraftsbolaget finns det alltså inga risker runt ett vindkraftverk och det heter inte ens riskzon utan vindupptagningsområde.

 

Därför skriver man också i samrådsunderlag att tillgängligheten till området ökas genom att nya vägar byggs. Man vill få det att framstå som om området runt vindkraftsverket blir mera tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Som om just det området är mycket lämpligt som rekreationsområde.

Man har detta alltså som argument för att få bygga sina vindkraftsparker. Men hur är det med den saken. Stämmer detta med verkligheten?

 

Låt oss först gå till vindkraftstillverkaren Vestas egen information om vad de rekommenderar i närheten av ett vindkraftverk:

 

2. Stay and Traffic by the Turbine

Do not stay within a radius of 400m (1300ft) from the turbine unless it is necessary. If you have to

inspect an operating turbine from the ground, do not stay under the rotor plane but observe the rotor

from the front.

Make sure that children do not stay by or play nearby the turbine. If necessary, fence the foundation.

The access door to the turbine must be locked in order to prevent unauthorised persons from

stopping or damaging the turbine due to mal-operation of the controller.”

 

Så om det inte är nödvändigt så skall ingen uppehålla sig närmare än 400 meter. Och inga barn får leka i dess närhet. Varför? Jo det finns vissa förödande livsfarliga risker med dessa vindkraftverk.

Risken att rotorblad kan lossna och kastas iväg flera hundra meter. Sånt har också hänt – i verkligheten. Varje blad väger, enligt uppgift, 16 ton per styck. (Beroende på hur långt det är naturligtvis.)

Risken att is bildas på rotorblad och torn. Isklumpar på flera kilo kan bildas och slungas iväg som dödliga projektiler hundratals meter. Ett rotorblad har vid rotation en hastighet längst ut i spetsen på c:a 200 km/h. Så det handlar om stora krafter som är i rörelse.

 

 

 

 

 

 

Enligt maskindirektivet så måste maskinen vindkraftverk stängslas in. Men det görs inte. Man bryter alltså mot Sveriges och EUs lag. Medan en maskin 900 meter nere i en gruva måste stängslas in, och så görs också, fastän det inte leker några barn där eller att någon allmänhet där idkar friluftsliv.

Surfade runt på internet och hittade en skrivelse: "KOMMISSIONENS YTTRANDE av den 01/VII/2004 med tillämpning av artikel 7 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/37/EG om ett förbud från de svenska myndigheterna mot vissa mobila arbetsplattformar
MD-2003-81"

I denna skrivelse fäste jag mig vid en av de argumenteringar som ledde fram till EU kommissionens ställningstagande. Jag tänker då närmast på formuleringen: "Med avseende på dessa synpunkter framhåller kommissionen att de principer för säkerhetsintegration som gäller maskiner och som anges i punkt 1.1.2. i bilaga I till direktiv 98/37/EG föreskriver att skyddsanordningarna måste ta situationer som är onormala men går att förutse med i beräkningen ."

Så långt om arbetsplattformar men när det gäller den miljöfarliga maskinen vindkraftverk så finns det inte några risker alls enligt vindkraftbolaget Gothia Vind AB.

 När det gäller radio- och TV master så har man helt andra föreskrifter än runt vindkraftverk. En mast den står stilla och det finns inga liknande rörelser som det finns på ett vindkraftverk. Men även på en stillastående mast kan det blidas is.

 

Så låt oss titta på Teracoms föreskrifter för sina master:

 

 

VISTELSE VID MAST OCH TORN

 

1 Giltighet

Föreskriften gäller för samtliga som har arbetsuppgifter som medför vistelse inom eller passage genom en stations riskområde.

 

2 Riskområde

2.1 Riskområde vid israsrisk

Riskområdet är det område runt masten där isnedfall kan förekomma. Det ska vara markerat med permanenta varningsskyltar. Riskområdets storlek är normalt en

cirkelformad yta runt masten med en radie som är 2/3 av mastens höjd.

 

2.2 Riskområde vid mastarbete

Riskområdet är en cirkelformad yta runt masten med en radie som är 2/3 av arbetsplatsens höjd i masten.

 

3 Skyddsutrustning

Skyddshjälm ska alltid användas inom riskområdet vid israsrisk eller när arbete pågår i masten.

 

4 Ansvar

Anläggningsägaren som är ansvarig för samordningen (teamchefen) bestämmer hur området ska avspärras, (ej projktledare), såvida annat ej skriftligen avtalats. Den

samordningsansvarige äger rätt att stoppa arbetet om säkerhetsföreskrifterna för stationen inte följs.

 

Extern entreprenör som utför arbete på en stationsanläggning ansvarar för egen personal, egen utrustning och eget arbete. Denne är dessutom, såvida annat ej avtalats, ansvarig för att den materiel som handhas förvaras på ett säkert sätt bl a med avseende på israsrisk eller risk för nedfallande föremål ifrån masten.

 

5 Skyltning

Vid vistelse i mast eller när sådant arbete sker att risk för nedfallande föremål inte kan uteslutas, ska skylt ”MASTARBETE PÅGÅR. RISK FÖR NEDFALLANDE FÖREMÅL” vara uppsatt vid riskområdets gräns och andra platser där utomstående kan tänkas komma in i riskområdet runt anläggningen. Vid större och längre arbeten kan det även vara bra med avmarkeringsband.

 

6 In- och utpassering

Förutom dessa generella bestämmelser kan även lokalt utfärdade direktiv förekomma. Informationsskyltar kan även finnas vid tillfartsvägen vid riskområdets gräns.

I samband med besök ska den besökande alltid informera sig om gällande bestämmelser för tillträde till anläggningen.

 

Före inpassering i riskområdet och innan vederbörande lämnar stationsbyggnaden, ska denne själv kontrollera att detta kan ske utan risk.

 

Före inpassering i riskområdet vintertid bör fordonsburna besökare stanna fordonet och kontrollera att det inte råder omständigheter som kan orsaka israsrisk. Vid tveksamhet bör den ansvarige för anläggningen kontaktas.

 

I samband med risk för isnedfall eller vid mastarbete råder restriktioner för passage genom riskområdet. Tillträde och utpassage får i sådana fall endast ske efter beaktande av följande:

 

• När teracompersonal finns på anläggningen och risk för isnedfall föreligger eller mastarbete pågår ska tillfartsvägen vara spärrad med vägbom eller ev.trafikljuset visa röd signal. I första hand ska stationspersonalen alternativt mastpersonalen och i andra hand Driftcentralen kontaktas. Klarsignal för in- och utfart ska därefter inväntas.

 

• Finns personal från utomstående företag på anläggningen för att göra mastarbete ska tillfartsvägen vara spärrad och skyltad. Mastpersonalen ska kontaktas. Klarsignal för in- och utfart ska därefter inväntas.

 

 

Därför undrar man varför vindkraftsbolag mörkar om riskerna vid vindkraftverk, som om dessa, som dessutom är i rörelse, är helt ofarliga.

 

Men detta är inte det värsta.

Det värsta är ju att polisen inte beivrar brott mot svensk lag. När polisen så flagrant nonchalerar lagens krav raseras ju också förtroendet för lag och rätt. Och det är värre det än om ett 16 ton tungt rotorblad lossnar och flyger några hundra meter bort och hamnar i huvudet på en människa. För då lossnar hela samhället från sina grundvalar och störtar in i rättsröta, kaos och anarki.

 

Dag Blomqvist

Ansvarig utgivare för www.vindbrukdalsland.se

 

 

 

.