Vindbruk Dalsland

Vindbruk Dalsland

Kommunalrådet Michael Karlssons (S) grymma tortyr mot kommunmedborgarna börjar ta form.

Miljöprövningsdelegationen på länsstyrelsen har med lögn och lagbrott mot medborgarna totat ihop ett beslut om att säga ja till Michael Karlssons (S) personliga vindkraftsvansinne i Fröskog, Fengersfors.

Det totalt vansinniga beslutet kommer givetvis att överklagas. Gör det du också!

Länsstyrelsens beslut överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Överklagandet ska dock skickas till:
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Överklagandet ska ha kommit in till länsstyrelsen senast den 7 november 2013.

Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat. I skrivelsen ska ni ange
-ert namn, adress, personnummer/organisationsnummer och telefonnummer,
-vilket beslut ni överklagar t.ex. genom att ange beslutsdatum och ärendets diarienummer samt
– hur ni anser att Länsstyrelsens beslut ska ändras och varför det ska ändras.
Om det finns motparter i ärendet bör ni ange deras namn, adress, och telefonnummer.

Den svenska riksdagen och regeringen hotar befolkningens hälsa och säkerhet.

När man läser denna skrivelse som Bernd Stymer har skickat till Regeringen underar man om karln är riktigt klok. Men som ansvarig utgivare för vindbrukdalsland.se har jag arbetat med vindkraftsfrågor i flera år och jag kan intyga att varje ord som Bernd skriver har han teckning för. Det är så här det är. Om det finns den minsta moral och rättsmedvetande kvar hos politikerna så borde vindkraftstillstånden omedelbart stoppas och Bernd Stymers alla krav tillgodoses.

Arbetat med vindkraftsfrågor i flera år

Sellbergs plumsande ut i snön går nu till Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs tingsrätt

Trovärdigheten fick sig en rejäl törn när Sellberg första veckan i januari plumsade ut i snön för att räkna fåglar. I den ”fågelinventering” han gjorde, (som egentligen bara var en inventering av egna meriter) redovisade han bl.a en mes och en kråka. Detta blev i Dalslands Miljönämnds ögon inte någon fullständig fågelinventering. Enligt lag skall ju en miljökonsekvensbeskrivning göras även avseende fågellivet. Meritinventeringen har ju inget med ärendet att göra alls.

Däremot kvittrade länsjuristen Linda Darestam på Länsstyrelsens rättsenhet i sitt beslut att:

”Länsstyrelsen anser att tillräckligt underlag finns i ärendet för att åtgärdens lämplighet enligt 2 kap. PBL ska kunna bedömas.”

Därmed tog man av kommunmedborgarna deras i lag skyddade rätt till miljöinformation och rätten att delta i beslutsprocessen.

Så det är inte bara Sellberg som är ute och plumsar i diskutabla tassemarker utan även Länsstyrelsens s.k. ”rättsenhet”. Och det långt utanför lagens domäner.

Att samma rättsenhet även godtar verksamhetutövarens ”vägbyggen” förvånar till och med mig som inte kan så mycket om vägar överhuvudtaget. Men ett vet jag och det är att tjälen inte ligger hela året utan bara någon, eller några, månader och det bara under kalla vintrar. En del vintrar inte alls. Att inte bygga vägar och i stället förlita sig på tjälen i de befintliga traktorspåren uppe i skogen är väl ändå att ha trampat fullständigt fel.

Att ”rättsenheten” godtar detta är ju mer än märkligt. Ja, mycket märkligt. Det är på gränsen till dumhet och fullständigt vansinne. För hur ska en 70 meter lång och 30 ton tung transport kunna planeras in och genomföras med tjälen i tidigare uppkörda traktorspår i skogen som enda förutsättning?

Ärendet går nu vidare till Mark- och miljökontoret i ett överklagande av Länsstyrelsens märkliga beslut.

9 vindkraftverk inklusive Söderbodarna om tre verk

Kommunalrådet Michael Karlsson (S) och vise kommunalrådet Ann Sörqvist (C) har fått igenom sina slugt uttänkta planer på att tortera kommunmedborgarna, speciellt de som bor i Kingebol.

Svea Hovrätt fastslår i sin dom att vindkraftsbolaget Gothia Vind får rätt att bygga den miljöfarliga och fullständigt onödiga vindkraftsparken Kingebol. En ansamling om sex stycken över 200 meter höga fula landskapsfördärvande vindkraftverk.

De som riktat in sig på att tjäna pengar på denna hemska miljöförstörande verksamhet genom att arrendera ut mark till vindkraftsbolaget är:

Brandserud 1:1: Lars-Rune Larsson
Gyltungebyn 3:1: Anders, Annica, Johan och Stephan Hedborg
Kingebol 1:30: Johan Daniel Larsson
Säbyn 1:5: Karl-Göran Johansson
Säbyn 1:6: Conny Holmedal och Birgitta Härd.

Michael Karlsson och Ann Sörqvist är nu uppe i 9 vindkraftverk inklusive Söderbodarna om tre verk, plus 6 st ytterligare planerade i Fröskog. Summa 15 vindkraftverk i ett område som var olämpligt för vindkraftsparker och som det skulle råda en MYCKET återhållsam inställning till tillstånd till vindkraftverk enligt vindbruksplanen. Men om man bygger sex vindkraftverk per ställe så blir hela kommunen snart en enda stor nåldyna fullproppad med olönsamma och miljöfarliga vindkraftverk. Så mycket var den återhållsamheten värd…

Michael Karlsson sa nej till den planerade vindkraftsetableringen i Jakobsbyn. Varför? Jo, som han menade: vi måste lyssna på lokalbefolkningen. Men i Kingebol lyssnade han inte på någon alls – men i Kingebol bor ju inte heller Tommy Jingfors…

Kvar blir det för medborgarna att anmäla Sverige till EU för de rättsövergrepp de utsatts för i detta ärende.

Den planerade vindkraftsetableringen

Det måste vara något som inte stämmer

Det har inkommit formella ansökningar om anslutning av vindkraft till Svenska Kraftnät på en total volym som överstiger 20 000 MW. Det är dubbelt så mycket som all svensk kärnkraft och motsvarar nästan 75 procent av landets maximala effektbehov.

Bevisligen är det något som inte stämmer. Vindmånglarnas euforiska högljudda vansinne tycks inte ha några hämningar alls. Även politikerna, åklagarväsendet, länsstyrelserna och domstolarna verkar i sitt kringflaxande i denna uppskrämda hönsgård ha tappat demokratin, alla rättsbegrepp, medmänsklighet och ekonomiska omdöme någonstans bortom alla farvägar i sitt förblindande vindkraftsvanvett.

Inbjudan samråd Buråsen Dals Eds kommun

Rabbalshede Kraft inbjuder till samråd. Men egentligen handlar det om en utställning. Kommunmedborgarna vägras därmed sin i lag skyddad rättighet att gemensamt få diskutera vindkraftsplanerna med vindkraftsbolaget i ett riktigt samråd.

Ett samråd är ett samråd och en utställning är en utställning. Det finns ingenting som heter ”samrådsutställning” så som Rabbalshede Kraft vill lansera sin påhittade idé för att få slippa en gemensam debatt med allmänheten.

Den som var ute först på området D1 var E.ON med sitt samrådsunderlag.

Nu presenterar Rabbalshede Kraft sitt samrådsunderlag. Vem av dessa två som kommer att bygga vindkraftverken där är svårt att utläsa av handlingarna. Eller så tränger de två kraftbolagen ihop sig på ett och samma området. Se respektives kartor i respektives samrådsunderlag.

Teracoms föreskrifter för sina maste

 

Åmål – en gästvänlig kommun?

Ibland undrar man om man själv har missat något eller är det verkligen så illa ställt. Läs Helen Brynfeldts insändare om sin enkät som hon skickade till kommunens politiker.

Man ställer ju sig frågan: Vad ska vi ha politiker till?

Kingebol: Överklagat till Mark- och miljööverdomstolen

Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen av Mark- och miljödomstolens dom.

Överklagan från Gun Widström och Hans-Eric Thylin till Mark- och miljööverdomstolen samt deras komplettering.

Vindkraft får klartecken.

Försvarsmakten ändrar sina regler och släpper fram 49 av de 75 vindkraftverk man tidigare har nekat runt flygflottiljen Såtenäs.

Följande vindkraftsetableringar får klartecken från försvaret:

Ornungaskogen, Vårgårda, 7 vindkraftverk.
Bäcken, Bäckefors, 20 vindkraftverk.
Ljungskile Hoven, Uddevalla 4 vindkraftverk.
Lärkeskogen, Alingsås, 9 vindkraftverk.
Ränsliden, Mellerud, 7 vindkraftverk.
Floby-Istorp, Falköping, 2 vindkraftverk.

Sammanlagt får 27 nya vindkraftverk i Dalsland klartecken från försvaret.

I vilken grop då? Jag ser ingen grop!

I början på året skickade ett antal personer in ett medborgarförslag till Åmåls kommun.

Förslaget gick ut på att kommunen borde upprätta en bullerkarta som utvisade vindkraftsbullrets utbredning inom kommunen så att tillkommande medborgarna skulle kunna se vilka områden de kunde flytta till, eller redan bofasta måste flytta från, på grund av vindkraftsbullrets skadliga effekter på hälsan och risken för en för tidig död.

Förslagsställarna åberopade de effekter vinkraftbuller visat sig medföra för enskilda individer som redan idag bor för nära vindkraftverk.

Därför föreslogs också ett minsta avstånd på 2 km mellan vindkraftverk och bostad.

Att man i sina förslag åberopat en professor och överläkare visade sig inte alls bita på vare sig Åmåls kommuns miljöchef Dan Gunnardo som skrev bl. a. i sitt remissvar: ”de påstådda hälsoeffektema till följd av vindkraft som medborgarförslaget hänvisar till inte har stöd i det vetenskapliga kunskapsläget”, eller på kommunfullmäktiges lika opålästa ledamöter.

KF:s beslut och Gunnardos skrivelse skickades till professor och överläkare Göran Holm och till en dansk läkare för kommentarer. Svaren därifrån var inte nådiga, speciellt det från den danska läkaren.

Dessa svar kopierades in i en överklagan av KF:s obegripliga och ovetenskapligt grundade beslut. Att Åmåls kommun vill vara en gästvänlig kommun visade sig återigen bara vara tomt svammel. För när det kom till kritan så finns ingen tillstymmelse till gästvänlighet. Kommunens medborgare är inget som kommunledningen värnar om. För det har ju nu visat sig att den inte läser på i de ärenden de har att fatta besluta om utan okritiskt sväljer vilka dumheter som helst från en lika opåläst miljöchef. Så besannas då det visa ordspråket som säger: Om en blind leder en blind så faller de båda i gropen …

Skrivelsen från Fröskog – Fengerfors till Miljöprövningsdelegationen är nu inskickad.

Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen har nu fått skrivelsen från de som inte vill ha dessa miljöfarliga och störande vindkraftverken i Fröskog – Fengersfors.

Så nu är det bara att hålla tummarna för att förnuftet och medkänslan för de utsatta ska segra över vindkraftsvansinnet, slöseriet med ekonomiska resurser, hotet mot de spirande verksamheterna i Fengersfors och förstörelsen av vår underbara natur här i Åmåls kommuns södra del.

Vackra naturmiljöer vill Åmåls kommunalråd

Michael Karlsson (S), personligen, uppkrupen i knä på Centern, och vindkraftsbolagen, göra om till industriområden med miljöfarlig verksamhet.

Är detta kommunalrådet Michael Karlssons dödsstöt mot Kingebol?

Miljöprövningsdelegationen har nu sagt sitt om vindkraftsetableringen i Kingebol:

”Miljöprövningsdelegationen lämnar Gothia Vind 10 AB tillstånd enligt miljöbalken till vindkraftsverksamhet på fastigheterna Branserud 1:1, Gyltungebyn 3:1, Kingebol 1:30, Säbyn 1:5 och Säbyn 1:6 i Åmåls kommun. Tillståndet omfattar uppförande och drift av sex vindkraftverk med vardera en totalhöjd av högst 200 meter.”

Därmed legitimerar Miljöprövningsdelegationen, på kommunalrådet Michael Karlsson (S) inrådan, vd Gunnar Eriksson via sitt vindkraftsbolag juridisk rätt att i 30 års tid plåga och tortera grannarna till dessa livsfarliga, oekonomiska och fullständigt onödiga och miljöfarliga 200 meter höga maskiner som släpper ut mera koldioxid per kWh än både vattenkraften och kärnkraften gör tillsammans.

De som riktat in sig på att tjäna pengar på denna hemska verksamhet genom att arrendera ut mark är:

Brandserud 1:1: Lars-Rune Larsson
Gyltungebyn 3:1: Anders, Annica, Johan och Stephan Hedborg
Kingebol 1:30: Johan Daniel Larsson
Säbyn 1:5: Karl-Göran Johansson
Säbyn 1:6: Conny Holmedal och Birgitta Härd.

Därmed tar Michael Karlsson också av grannarna till vindkraftverken, laglydiga kommunmedborgare, deras fulla ägande- och bruksrätt till sina fastigheter och tilldelar dem en, egentligen en babyhage, på endast 5 x 5 meter ute på gräsmattan där de lovas att de ska få slippa skuggor från vindkraftverken.

Grannarna till vindkraftverken utsätts även för direkt livsfara, åsamkar dem påfrestningar som kan leda till en rad olika sjukdomar och risken för en för tidig död precis som onlinecasinofreespins. Allt enligt professor och överläkare Göran Holm vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Se hans: föredrag där han redogör för dessa risker.

Kommunen, med Michael Karlsson (S) i spetsen, sätter sig därmed övermodigt och hånfullt över både Kungliga Vetenskapsakademiens tretton professorer och ovan nämnda professor med deras kunskaper. Som om Michel Karlsson och hans lika simpla kumpaner vet mera än alla dessa professorer. Det är en stor skam och förnedring. De skämmer ut hela kommunen och gör Åmål till åtlöje över hela landet.

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt.

Överklagandet ska ska ha inkommit till:

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Miljöprövningsdelegationen
403 40 Göteborg
senast den 19 juni 2013.

Nu är Miljöprövningsdelegationens beslut överklagat till Mark- och miljödomstolen.

Samt Wass överklagan av samma beslut.

Informationsfolder om vindkraften i Fröskog.

Informationsfolder (pdf-version) mot vindkraft i Fröskog. Du kan också ladda ner foldern. Sprid den vidare!

Kommunal vindkraft bygger på glädjekalkyler.

”Efter storslagna arenor och påkostade badhus är den senaste kommunala trenden egna vindkraftverk. Men många kommuner, inte minst de med små marginaler, riskerar ekonomiska bakslag eftersom deras vindkraftssatsningar bygger på glädjekalkyler med mycket optimistiska antaganden.”

”-Vindriktningen är syd-västlig i området.”

I ett mejl till en granne skriver Gothia Vinds vd Gunnar Eriksson att ”vindriktningen är syd-västlig i området” och att bullret därför kommer att blåsa bort. Att det förekommer att det ibland blåser från ett speciellt väderstreck i ett område är nog helt riktigt. Men det blåser inte från ett och samma väderstreck året om. Och att en vd försöker dupera grannarna till en tilltänkt vindkraftspark med ett så idiotiskt dumt påstående är mer än skamligt. Vd Gunnar Eriksson försöker alltså tysta munnen på en drabbad granne med en sanning som han därmed gjort till en vilseledande lögn.

Eller tror vd Gunnar Eriksson att han kan styra över ifrån vilka väderstreck vindarna kommer att blåsa?

”vi ville se om vi kunde tillgodose önskemål hos de närmast boende vid vindkraftsparken även om vi formellt inte har några skyldigheter till detta.”

Vindkraftbolaget har ingen skyldighet att tillgodose önskemål från människor som oförskyllt hamnar som grannar till deras fula och störande 200 meter höga vindkraftverk.

Nu har ett brev skickats till samtliga i regeringen och påvisat hur det går till ute i landet där vindkraften etableras.

Tusentals vindkraftverk som är i drift

Vindkraftsparkerna påverkar renens rörelsemönster.

Hur gör älgen, råddjuret och annat vilt när naturområdena görs om till industriområden? Lyssna: ”Renarna använder området mindre nu”

Sverige anmält till EU-kommisionen.

Anmälan till EU-kommissionen.

… ”Jag vill alltså att EU-kommissionen kräver av Sverige att dess lagar och antagna konventioner skall efterlevas så att svenskt rättsväsende följer lagen och därför upphäver Bengtsfors kommuns beslut om att anta planförslaget Vindbruk Dalsland samt att kommunen föreläggs att göra om planförslaget och då följa svensk lag, minst enligt Bygg- och Planlagens 3 kap och 6 §. Samt kräva att Bengtsfors kommun ger medborgarna deras fulla rätt till miljöinformation och rätt att delta i beslutsprocessen med den rätt som Århuskonventionen och Bygg- och Planlagen tillskriver dem.”

Vindkraften driver folk från gård och grund.

Vindkraftens helvete avfolkar bygden. Vindkraftens oljud.

Sverige är ett laglöst land.

Som framgår av följande skrivelser är Sverige ett laglöst land. Man bryter mot lagen hej vilt och detta går inte att beivra i Sverige. Åtminstone så bryr sig de så kallade ”rättsvårdande” myndigheterna inte alls om detta. De kriminella skumrask-kommunerna får härja som de vill. Hela rättssamhället är satt ur spel. Troligen beror det på, i bästa fall, att man saknar läsförståelse. Och därmed kan man inte läsa och förstå den lagtext man är satt att följa. I sämsta fall beror det på att man i grund och botten är onda och älskar att vara kriminell.

Överklagan till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Högsta Förvaltningsdomstolens dom.

Man bryter mot Bygg- och Planlagen kap 3 § 6 som skriver: ”översiktsplanen skall utformas så att konsekvenserna av den tydligt framgår.” Samt mot Århuskonventionen som stipulerar den enskildes rätt till miljöinformation och rätt att delta i beslutsprocessen.

För hur ska en enskild kunna säga varken bä eller bu om en påtänkt vindkraftsetablering om denne inte får några som helst konsekvenser utredda att ta ställning till.

Ingen – inte ens politikerna eller tjänstemännen själva – vet ju vilka konsekvenser etableringen kommer att få: konsekvenserna är ju inte utredda. Och här struntar man i att utreda minst 40 olika konsekvenser.

Banbrytande dom från Mark- och Miljödomstolen, MMD.

Den 2013-03-20 kom en dom från MMD, en dom som innebär att bullerservitut inte finns samt att osäkerheten vid bullerberäkningar skall beaktas och räknas grannarna till godo.

”Domstolen delar länsstyrelsens uppfattning att den sammantagna ljudbilden från alla verk som kan påverka den skall beaktas, och att hänsyn även skall tas till beräkningsosäkerhet. Vidare bör den maximala nivå som kan accepteras för buller vid bostäder tillämpas lika för alla bostäder, oavsett ägarförhållanden.”

Vidare ifrågasätts i domen ljudskuggeffekter av en lada, dels till följd av dess höjd, dels då den ju kan rivas! Då bör heller inte skydd av buskar och träd som prospektörer använder vid bullerberäkning med Nord 2000 accepteras som bullerskärm då träd och buskar fälls förr eller senare.

Vindkraftverk beskjutet med gevär.

Vindkraftverket i Kullsta i Norrtälje blev det första vindkraftverket som blev beskjutet – och troligen inte det sista … Sveriges Radio.

Jättar är dvärgar.

Det har blivit högsta mode bland landsting och kommuner att skatteplanera.

Läs Arne Perssons, fd universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola, hans debattinlägg i Kristianstadsbladet.

Wind rush.

Måste vi flytta från våra hem?

Riskzonen runt ett vindkraftverk

Och så var det det där med konsulter …

… eller om det nu var politiker? Skit samma.

Så här lyder historien:

En bonde vaktar sina får som betar på fjället. Då kommer det plötsligt en splitter ny BMW 7-serie på vägen nedanför.

En kille i Broni-kostym, Gucci-skor, med Ray Ban solglasögon och en YSL-slips sticker ut huvudet ur bilen och ropar till bonden:

– Om jag kan räkna ut hur många får du har på betet, kan jag ta med mig ett av fåren då?

Bonden tittar på killen och på den spridda flocken med får och svarar:

– Det är OK för mig!

Killen kör fram BMWn till bonden och tar fram en Dell Notebook som han öppnar på motorhuven. Med hjälp av Nokias senaste 3G-telefon kopplar han upp sig mot en NASA sida på Internet. Han kontaktar ett GPS-satellit- navigationssystem, hämtar den exakta positionen och matar in den i en annan Nasa satellit vilken scannar betesområdet med en ultra-högupplösnings-kamera.

Så öppnar han den digitala bilden i Adobe Photoshop och exporterar den till ett annat ställe på Internet: Image Processing Facillity i Hamburg. Inom några sekunder får han ett e-postsvar i retur i sin PalmPilote, där står det: Picture processed and data stored. Så loggar han in på en MS-SQL databas via ODBC och kopplar upp ett Excel dokument med flera hundra avancerade formler.

När detta är gjort kör han all data genom e-posten till en Xircom och på ett ögonblick får han respons. Avslutningsvis skriver han ut en 150 sidors 4-färgs rapport på sin miniaty-hitech-HP Color LaserJet och kastar ett öga på den sista sidan:

– Du har exakt 1586 djur säger han.

– Det stämmer, säger bonden så du kan ta med ett av fåren. Så tittar han på när killen går runt för att välja ut ett av fåren som han jobbar hårt med att få ner i bagageluckan på BMWn.

Då säger bonden:

– Du, om jag kan säga exakt vad du jobbar med kan jag då få tillbaka fåret?

Killen tänker en stund på detta och säger att det är OK.

– Du är konsult, säger bonden.

– Det stämmer, säger killen! Hur kunde du veta det?

– Det var inga problem. Du kom hit utan att någon bett dig, så skulle du ha betalt för något som jag redan visste, på en fråga jag inte ställt!

– Dessutom har du ingen aning om hur den här branschen fungerar! Så är du snäll och öppnar bagageluckan och ger tillbaka min hund.

Idag, den 12 mars 2013, är det kallt här i Dalsland: -11 grader.

Och då behöver vi mera el till uppvärmning av våra hem. Men vindkraftverken producerar nu på morgonen bara 7 % av sin installerade kapacitet. Produktions översikten säger mer än tusen ord, och det är sådana där ord som inte lämpar sig i skrift.

Människor fick evakueras på grund av vindkraftverk som löpte amok.

Det började blåsa. Då gick spärren i vindkraftverket sönder och rotorbladen ökade okontrollerat i hastighet. Två av rotorbladen om 165 kilo per styck slets loss och slungades iväg och landade en bra bit därifrån ute på åkern. Se bild och hela artikel med kommentarer i skånskan.se Vindkraftverket byggdes 2011, alltså ett relativt nytt vindkraftverk, och kostade 600 000:-. Se även Trelleborgs Allehanda.

Hade den här olyckan hänt om Arbetsmiljöverket hade gjort sina marknadskontrollen som lagen föreskriver?

Det verkar snarare som så att eftersom Arbetsmiljöverkets rättsmedvetande tydligen har havererat så havererar också vindkraftverken. Se Simonsbackas skrivelse.

För visst finns det risker med vindkraftverken! Se denna informativa artikel i EVOLUTION, Business and technology magazine from SKF (Svenska Kullager Fabriken): Förtida lagerhaverier i vindturbinväxlar.

Nytt haveri: Endast 12 år gammal och 38 ton tung vindkraftsturbin föll 50 meter.

Skarpt läge!

När man studerar de olika ärendena så stöter man ibland på handlingar som får en att häpna över med vilket översitteri, direkta lagbrott och fräckhet verksamhetsutövare och myndigheter behandlar lokalbefolkningen. Men det finns de som verkligen kan bita ifrån sig med besked.

Jag undrar också i mitt stilla sinne över det myckna lidande, frustration och ångest som dessa oskyldiga grannar tvingas utstå bara för att dom råkar bo där de bor. Det finns inga massmedia som tar upp denna sida av eländet som energimyndigheterna, länsstyrelser, miljönämnder och kommuner rättsvidrigt torterar oskyldiga och laglydiga medborgare med.

Det ska bli mycket intressant att se hur Dals Eds kommun och länsstyrelsen behandlar dessa människor fortsättningsvis; om dom får upprättelse eller om dessa människors undran, tillika med alla andra grannar till vindkraftverk över hela Sverige, kommer att ignoreras som om dom aldrig hade skrivit och åberopat sin lagliga rätt till sin egen fastighet.

För dessa människor, lagfarna ägare, finns ju faktiskt i verkligheten. Och precis som vilken annan människa som helst har ju även dessa rätt att bli behandlade efter lagens alla krav och rättigheter. Och det även av myndigheter. Med vilken rätt har herr och fru Sellberg, Dals Eds kommun och Dalslands Miljönämnd rätt att misshandla människor på detta grymma omänskliga och lagvidriga sätt?

Fengersforsborna säger nej till vindkraft.

Nu är skrivelsen till Länsstyrelsen klar.
Bilaga: Bisfenol A, brev från Kemikalieinspektionen.
Bilaga: Bisfenol A. Klippt ur Naturvårdsverkets Rapport 5524.

Namninsamlingen mot vindkraften i Fengersfors omfattande 287 namn.

Följande handlingar finns hos länsstyrelsen och som du kan beställa kopior på därifrån. Använd då följande adress:

miljoskydd.vastragotaland@lansstyrelsen.se
Men tänk på att de tar betalt per kopia som de skickar till dig.

Omtänksamhetens lampa har slocknat i Åmål.

… om den ens någonsin funnits i Åmål.

Detta är:
VISION 2020 FÖR ÅMÅLS KOMMUN, antagen av kommunfullmäktige:

– Det är fint att vara omtänksam och det är fint att möta människor som är det.
– Den som är omtänksam lyssnar och bryr sig om hur andra har det.
– Omtänksam handlar om att vara intresserad av andra människor och deras idéer och tankar.
– Det handlar också om att visa hänsyn för såväl andra människor som för vår gemensamma miljö.
– Den som är omtänksam vill att andra människor ska ha det bra och trivas i Åmål, antingen som bofast eller tillfällig gäst.
– Omtänksam speglar Åmåls värdskap och gästvänlighet. Vi ska vara en plats där människor trivs och mår gott. En plats människor gärna återvänder till.

Detta är däremot den krassa verkligheten i Åmål:

– Det är fult att vara omtänksam och det är hemskt att möta människor som är det.
– Den som inte är omtänksam lyssnar inte och bryr sig inte om hur andra människor har det.
– Att inte vara omtänksam handlar om att inte vara intresserad av andra människor och deras idéer och tankar.
– Det handlar också om att inte visa hänsyn för såväl andra människor som för vår gemensamma miljö.
– Den som är oomtänksam vill inte att andra människor ska ha det bra och trivas i Åmål, antingen som bofast eller tillfällig gäst.
– Oomtänksamhet speglar Åmåls värdskap.
– Vi ska vara en plats där människor vantrivs och mår så dåligt som möjligt.
– En plats som människor väldigt ogärna återvänder till.

Ja, så är det faktiskt i denna konstiga bakåtvända kommun. För när boende i Fengersfors ville träffa kommunfullmäktige för att få till stånd ett samtal med kommunen om den planerade miljöfarliga vindkraftetableringen blev det stopp.

Se vad kommunfullmäktige vräker ur sig som svar till sina väljare som söker en dialog:

”Önskemål att informera kommunfullmäktige i Åmål
Du har via mejl framfört önskemål att få medverka vid ett kommunfullmäktigemöte i Åmål och framföra synpunkter på eventuell etablering av vindkraft i området Fengersfors och Fröskog. Din förfrågan togs upp och diskuterades vid vårt möte med kommunfullmäktiges presidium.

Presidiets uppfattning är att vi inte ser någon anledning till detta då ärendet inte är aktuellt för fullmäktiges dagordning. Fullmäktige tog sitt beslut i frågan den 29 februari 2012, KF § 25, och ärendet handläggs nu inom länsstyrelsen. (miljöprövningsdelegationen).

ÅMÅLS KOMMUN
För fullmäktiges presidium
Gustav Wennberg
ordförande”

”Inte aktuellt för fullmäktige.” ??? Men för medborgarna i kommunen är det aktuellt.

Är det någon i kommunfullmäktige som känner igen skrivningen i visionen:

”Den som är omtänksam lyssnar och bryr sig om hur andra har det.”
Skall inte den ”omtänksamheten” praktiseras såsom visionen uttrycker det:
”Omtänksam handlar om att vara intresserad av andra människor och deras idéer och tankar.” när dessa människor kommer och vill föra ett samtal i en speciell fråga? För vid vilket tillfälle ska man visa omtänksamhet och lyssna, om inte just vid ett sådant tillfälle?

Desinformation punkterar vindkraften och bibehåller vetot.

Intressanta tillrättalägganden. Vindkraftsindustrin framställer inte alltid sanningen. Ibland är det lite si och så med den saken.

Paneuropeiskt perspektiv bakom vindkraftsrusch

Docent Bertil Persson lägger, i sin redogörelse, fram fakta om, och konsekvenserna av, EU-kommisionens nya mål för vindkraften.

Länsstyrelsen bryr sig inte om svensk lag.

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen från H-E Thylin och G Widström som kämpar
för att få behålla sin nuvarande livsmiljö i Kingebol.

Vet du var du bor?

Vet du vilka risker som du utsätter dig och dina barn för på grund av att du bor där du bor?

Nu är det dags att värna om vår, och våra barns, livsmiljö, hälsa och risken att dö en för tidig död på grund av bullret från vindkraftverken.

Då Göran Holm, professor och överläkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, i en skrivelse uppmanar beslutsfattare att upprätta ett skyddsavstånd på minst 2 km runt vindkraftverken på grund av det sjukdomsframkallande bullret,

– måste vi kräva av vår kommunledning att den upprättar en bullerkarta för hela kommunen där det framgår vilka områden som omfattas av bullret från befintliga vindkraftverk.
– Samt att denna bullerkarta även visar bullret från planerade vindkraftverk.
– Dessutom måste vi kräva att den kommunala bullerkartan ska uppdateras varje månad, eller varje kvartal.

Exempel på sådan kommunal bullerkarta.

Skulle en medicin visa sig ha alla de, av professor och överläkare på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg Göran Holm, uppradade biverkningarna, skulle den medicinen dras in direkt. Utan något som helst dröjsmål och tvekan.

En sådan kommunal bullerkarta skulle möjliggöra för människor att kunna se inom vilka områden de kan bosätta sig och från vilka områden de, och deras barn, skyndsamt måste flytta från för att inte riskera sin hälsa ännu mer och risken för en för tidig död. Varje medborgare måste få möjligheten att kunna välja vilka hälsorisker de kan tänka sig att utsätta sig själva, och sina barn, för.

Skriv ut detta färdigskrivna MEDBORGARFÖRSLAG Skriv under det med ditt namn och skicka in det till din kommun. Gör detta helst omgående. Bifoga i samma kuvert som medborgarförslaget även en kopia på överläkarens skrivelse och ett exempel på en bullerkarta.

Se även videor. Ett föredrag av professor och överläkare Göran Holm.

Riv ner spektaklet så fort som möjligt!

Det handlar om Gässlingen ute i Vänern. En insändare som Gullstrand skickade in till NWT. Och han har ju rätt: vem vill ha en elräkning på 40 000:- per år bara för att rädda onödig vindkraft som dessutom bara går med förlust?

2012 rekordår för elproduktionen.

Noterar att:

”elproduktionen gav ett överskott på 19,6 TWh som nettoexporterades till andra länder”.
Medan vindkraften producerade futtiga 7,1 TWh.

Finns det ingen annan än jag som ser att vi behöver INTE en enda vindsnurra i Sverige?

Vad är det som pågår ute i skogarna? Varför bygger dom vindkraftverk? Varför?

Varför ska vår livsmiljö här i Dalsland offras för att producera dålig el som vi inte behöver och därför går på export? Och varför ska vi som bor här i Dalsland drivas från våra hem? Vad har vi dalslänningar gjort för ont som ska plågas och torteras med detta fullständiga omänskliga och miljöfarliga vansinne?

Skräms inte med klimatet!

Visst blir jorden varmare. Men det går mycket långsamt, och nu har temperaturen stått still i femton år.

Världen har massor av problem, men dessa har ytterst litet att göra med en klimatändring, säger professor Lennart Bengtsson, legend inom klimatforskningen.

Lennart Bengtsson har tröttnat på de överdrivna larmen.

Listor över fina utmärkelser är långa, till exempel Milancoviçmedaljen (European Geophysical Society),
Descartespriset (EU),
IMOpriset (WMO),
Rossbypriset (Svenska Geofysiska Föreningen)
Alfred Wegenermedaljen (European Geophysical Union).
Bland de akademiska sällskap han är medlem i finns Finska Vetenskapsakademien.

Hans huvudsakliga forskningsområde är atmosfärmodellering, men den unikt långa karriären har också gett en övergripande vetenskaplig bredd, som näst intill kunde föranleda en beskrivning av Lennart Bengtsson som ett naturvetenskapligt enmansuniversitet.

Är det fritt fram nu för vindkraftverk överallt i hela Dalsland?

”Kommunen följer sin plan” enligt en artikel i tidningen Dalslänningen. Öppnar man därmed för vindkraftverk överallt i Dalsland i framtiden?

Lägg märke till skrivningen: ”Enligt ett policybeslut ska Dals-Eds kommun vara mycket restriktiv med att tillåta vindkraftsutbyggnad i övriga områden, innan de lämpliga områdena är bebyggda.”

Är det fritt fram att sen bygga även på ”övriga områden”?

Synpunkter på vindkraftsetableringen Korpekullen på Kroppefjäll..

Rabbalshede Kraft AB har till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överklagat Länsstyrelsens i Västra Götalands län, miljöprövningsdelegationen, beslut den 28 september 2012 i ärende nr 551-115082-2009 att avslå bolagets ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av sju vindkraftverk på fastigheterna Hult 1:4, 1:10, 1:16, 1:20 och 1:25 samt Tvetane 1:27 i Färgelanda kommun.

Rabbalhede Kraft AB yrkar att mark- och miljödomstolen, med ändring av miljöprövningsdelegationens beslut beviljar bolaget tillstånd till vindklraftsetableringen i enlighet med bolagets ansökan.

Christina Thulin med sommarstuga på Kroppefjäll motsätter sig vindkraftsetableringen Korpekullen i sin skrivelse.

Namninsamlingen finns ännu kvar där också du kan skriva under mot vindkraft på Kroppefjäll.

Kommuner utövar utpressning på vindkraftsbolagen.

Lyssna: Kaliber 20130210 12:00

När protester blir till hot.

Lyssna: Kaliber 20130217 12:00

Kylan tar knäcken på vindkraft i norr.

Flera svenska vindkraftsparker har drabbats av nedisning och hämmad elproduktion i vinter.

”– I dag finns inget system för avisning som fungerar fullt ut”, säger Matthias Rapp på Svenskt Vindkraftstekniskt Centrum.

Enligt en artikel i Ny Teknik.

Äntligen en tidning som skriver som det är; att isen ”slungas iväg med hög hastighet”. Och inte som de flesta tidningar felaktigt skriver: ”faller” ned.

Vindkraftverken är dödligt farliga.

Göran Holm, professor/överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, skriver till beslutsfattare, och förordar ett lagstadgat skyddsavstånd på minst 2 km.

”De drabbade rapporterade en rad symptom såsom sömnstörningar, huvudvärk, tinnitus, yrsel, hjärtpåverkan etc. Samma symtombild finns beskriven i vindkraftsstudier från ett flertal länder bl.a. Tyskland, Skottland, Australien, Kanada m.fl.”

”Dessa förändringar innebär på sikt en ökad risk för utveckling av diabetes och för tidig död i hjärtkärlsjukdom.”

Tidningen Hallands Nyheter skrev en artikel om professorns varningar.

Symtom på ”Vindkraftsyndromet”:

Sömnstörningar, kronisk sömnbrist, huvudvärk, yrsel, tinnitus, bullerkänslighet, ångest, depression, hjärtklappning, minnespåverkan.

En strid på liv och död.

Kampen i Arvidsjaur går vidare.

Detta är en verklighets skildring från en som är granne till en påtänkt vindkraftsetablering.

Jag vet inte om jag har läst något så vansinnigt.

Så här skriver hon bl.a i ett mejl:

” Arvidsjaurs kommuns vackraste by Järvträsk måste utrymmas om dom inne i Glommers får som dom vill.
Vi här i Stöverberg är lika illa ute. Vi har en gård här sen 4 generationer, kommunen sa för ett år sen att vi skulle få lämna allt utan en krona o utan samråd.
Folk blir hotade, en nästan skjuten, här är det allvar men så är den tilltänkta partnern Kraftö också. Det är bara FSL o Skydda Miljön som gör nåt.
Vi har ett rent helvete, bara för att kommunalrådet o en del politiker tror dom ska tjäna storkovan. Och ingen bryr sig ens om ifall vi blir mördade…”

Stackars människor! Ska då detta vindkraftshelvete aldrig ta slut?

Följ lagen – montera ned vindkraftverken!

Bernd Stymer summerar i: Den enkla sanningen.

Vindkraftens problem i ett nötskal.

Artikeln är skriven av Jonny Fagerström. (Observera att det är artikeln och dess innehåll som jag hänvisar till.)

Under artikeln finns kommentarer.

Ta den här till exempel:

”Det är helt ofattbart! Man blir mållös! Är det något vansinnesvirus som ger sig på politiker i första hand? Eller lever de under dödshot? Ingen rationell människa kan väl för tusan acceptera att sånt sker.”
(Ingvar Engelbrecht)

Samt denna:

” jo det är ett unikt virus som sprids via kantinen i riksdagshuset. Det sprider en sjukdom som yttrar sig på flera sätt, bl a starkt reducerad intelligens, girighet och maktgalenhet. Oförmåga att ta till sig information och att följa enkla regler hör också till.”
(S. Andersson.)

Om du först läser artikeln som Jonny Fagerström skrivit så förstår du varför kommentarerna ser ut som de gör.

Resursslöseri att bygga mer vindkraft.

Läs Peter Tornborgs faktaspäckade insändare som publicerades i tidningen Dalslänningen den 2013-02-01.

Ett STORT TACK till tidningen Dalslänningen som vågar publicera fakta!

Bisfenol A (BPA) ska bort!

Epoxiplasten i vindkraftsvingarna släpper ut giftet i naturen.

”Hormonstörande ämnen är en faktor som bidrar till de ökade problemen i världen med fertilitet.
Världens största studie om reproduktiv hälsa, utförd i fjol vid 126 fertilitetskliniker i Frankrike, visar att spermieproduktionen sjunkit med en tredjedel. Forskare bakom studien säger att nedsättningar i spermiekvalitén är kritiska biomarkörer för konsekvenser av miljöproblem, däribland hormonstörande ämnen.”

Lena Ek vill fasa ut det miljöfarliga ämnet bisfenol A. Hon skriver om detta på sin blogg.

Läs hela artikeln på SVD Opinion.

Oooops! (at least they didn’t name it ‘robust’).

Vindkraftverket som blåste omkull…

Samma natt hände det här: ”Blades snap off Brusselton wind turbine”

Och har du sett det här?

Do not stay within a radius of 500m from the turbine unless it is necessary. If you have to inspect an operating turbine from the ground, do not stay under the rotor plane but observe the rotor from the front. Make sure that children do not stay by or play nearby the turbine.

Enligt svensk lag måste man stängsla in maskinen vindkraftverk.

Titta även in på den här sidan: WIND TURBINE SAFETY on Windbyte.

Och kom ihåg en sak: Lita aldrig på vad vindkraftsbolagen eller politikerna säger om vindkraft. För det är livsfarligt att vistas i närheten av dessa maskiner. Och skulle detta hända en varm torr sommardag. Hur går det då med din, eller grannens, skog?

Grannarna motsätter sig vindkraftsetableringen i Kingebol.

Synpunkter på vindkraftverken i Kingebol.

Öppet brev till Åmåls kommun infört i Provinstidningen Dalsland.

Öppet brev från Helene Brynfeldt till Åmåls kommun.

Rabbalshede Kraft överklagar

Länsstyrelsens nej till vindkraft på Kroppefjäll.

Rabbalshede Kraft går via sin advokat Wistrand till tingsrätten och kräver att få bygga vindkraftverk på Kroppefjäll.

Du kan läsa deras överklagan.

Se här några exempel på fyndiga formuleringar de försöker vinna målet med:

”Verksamheten bedöms inte heller medföra någon negativ påverkan på riksintressets värdekärnor; varken fysiskt eller visuellt.”

”… att stor påverkan på landskapsbilden får accepteras mot bakgrund av det angelägna allmänna intresset av att bygga ut vindkraften.”

”I slutsatsen till analysen förklarar WPS att med visuell tålighet menas ett landskaps förmåga att ta emot ingrepp utan att ändra karaktär.”

”slutsats av analysen är att en vindkraftsetablering inom projektområdet kan ske utan att landskapets karaktär förändras ”

Saken är nog den att Rabbalshede Kraft har börjat bygga osynliga 200 meter höga vindkraftverk … Eller?
Men dom retar sig också på Försvaret som inte tillåter högre verk än c:a 80 meter.

Skriv och protestera mot denna miljöfarliga industrietablering som de vill förstöra ett riksintresseområde för naturvård med.

Här finns: Kungörelsen med tider när din skrivelse senast ska vara inne hos Tingsrätten i Vänersborg.

Nya riksintresseområden för vindkraft utpekade i Dalsland.

I fredagens Dalslänningen skrevs på mittuppslaget att Myndighet kör över Dalsland. Men de kör inte över försvaret. För så här skriver Energimyndigheten i sin remiss, på sid 12, den som tidningen avsåg angående nya områden för riksintresse för vindbruk:

”3 kap 10 § miljöbalken

Om ett område enligt 5-8 §§ är av riksintresse för flera oförenliga ändamål, ska företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med  marken, vattnet och den fysiska miljön. Behövs området för totalförsvaret ska försvarsintressen ges företräde. Beslut med stöd av första stycket får inte strida mot bestämmelser i 4 kap. miljöbalken.”

Därmed faller området på Kroppefjäll eftersom försvaret inte där vill ha några 200 meter höga vindkraftverk då de kommer att bli högre än 230 meter över havet.

Översiktskarta, över förslag till områden av riksintresse för vindbruk 2012-2013. Vindbruksplanens karta med föreslagna områden med riksintresse för vindbruk i Dalsland. (Kartan är klippt ur tidningen Dalslänningen från den 2012-01-18.)

Hjälp Scotland! Skriv på deras protestlista!

Färgelandas vindbruksplan överklagat till Kammarrätten.

Färgelanda kommun antog sin vindbruksplan Vindbruk Dalsland. Detta beslut överklagades till Förvaltningsrätten.

Förvaltningsrätten upphävde då det antagandebeslutet på grund av jäv. Moderaten Per Krokström visade sig ha handlagt ärendet trots att han var jäv.

Färgelandas kommunfullmäktige klubbade då igenom samma ärende en gång till medan Per Krokström fick stanna ute i farstun.

Trots att ärendet var besmittat med jäv klubbade alltså kommunfullmäktige igenom samma planförslag en gång till. Därför har nu ett flertal personer överklagat även detta beslut till Förvaltningsrätten, men denna sista gång brydde Förvaltningsrätten sig inte om ett flertal svenska lagar varför ärendet nu har skickats vidare till Kammarrätten med begäran om prövningstillstånd och att Kammarrätten river upp Förvaltningsrättens dom.

Fuktkänsligt material ny energikälla.

Från kommentarfältet:

”Det här verkar verkligen sensationellt bättre än sant! Enligt texten klarar polymerfilmen av att transportera en silvertråd som väger 10 ggr mer än 25 gram, alltså 250 gram. Och dessutom en glasskiva som väger 380 ggr mer, dvs 95 KILO! Sensationellt är bara förnamnet.”

Begäran om reaktiv marknadskontroll med stöd av MD:s skyddsklausul 11.1.

Faktum är att det är livsfarligt att vistas i närheten av vindkraftverken. Trots detta har inte Arbetsmiljöverket ännu gjort någon kontroll. Därför körs också vindkraftverken i Sverige olagligt.

Enligt svensk lag måste man stängsla in maskinen vindkraftverk.

Ny patenterad maskin. Drifttid 18 år! Och det utan tillförd energi!

Ny patenterad uppfinning! Detta slår nog ut även E-cat; den kalla fusionen.

Några siffror på en variant av maskinen:

  • 45 kg
  • 25 cm diameter x 18 cm längd
  • 2800 rpm – 16.000 rpm
  • 70 hk – 400 hk
  • 10,5 kW
  • Tillförd energi: 0,000

Maskinens svagaste punkter: kullagren…

Så skyltar man upp under bygg- och provkörningsfas. Men vad händer sen? Är det plötsligt inte farligt alls att vistas i närheten av vindkraftverk – eller?

Hur hjälper en varselväst om detta händer? Och när det händer, vem hinner springa undan, även om denne hade både hjälm och skyddsskor?

Faktum är att det är livsfarligt att vistas i närheten av vindkraftverken.

Enligt svensk lag måste man stängsla in maskinen vindkraftverk. Men lagen bryr inte svenska myndigheter sig om.

Därmed körs också alla vindkraftverk olagligt i Sverige.

Otrevlig julklapp till Dalsland.

Följande insändare i tidningen Dalslänningen 2012-12-21:

”I början på året fick vi läsa i tidningen Dalslänningen att Försvarsmakten inte sagt nej till vindkraft i Bäcken, Bäckefors, utan endast bestämt hur höga verken får vara för att de inte ska störa flygverksamheten på Såtenäs. Och då åsen, där verken planeras, ligger på 220 meter höjd över havet skulle vindkraftverken därmed endast komma att få byggas 10 meter höga eftersom den totala höjden över havet inte fick överskrida 230 meter. Detta kom som en blixt från en klarblå himmel för politikerna i kommunen.

Detta visar att de egentligen arbetar baklänges och förfasar sig över synpunkter som kommer fram i den demokratiska processen. De kunde inte ta till sig att en remissinstans kom att ha andra krav än det kommunledningen fantiserade och drömde om och därmed kastat ut onödiga miljontals kronor av medborgarnas pengar på utan att först utreda konsekvenserna av sina nu bevisade overkliga och ogenomförbara drömmar. Därmed förväntade man sig att deras ihopfantiserade planer på dessa förlustsnurror skulle skrinläggas och låta den militära säkerheten för denna del av landet ha företräde.

Så häromdagen får man i tidningen Dalslänningen läsa om att Eolus Vind AB ansökt om och beviljats tillstånd för att bygga denna vindkraftspark. Men det är nu inte riktigt så det ligger till. Saken är snarare den att Eolus Vind har visserligen lämnat in en ansökan, men inte till kommunen utan till länsstyrelsen. Och det är heller inte en ansökan om bygglov utan en ansökan om en miljöprövning av deras planer. Länsstyrelsen har sedan frågat kommunen hur den ställer sig till denna etablering eftersom länsstyrelsen inte påbörjar en prövning utan att kommunen har beslutat om ett ja eller nej till vindkraftsetableringen. Vad kommunen alltså har beslutat är ett ja till miljöprövningen av anläggningen i Bäcken. Det är sedan länsstyrelsen som fattar det slutgiltiga beslutet. Så Eolus Vind AB har ännu inte fått något tillstånd att bygga dessa vindkraftverk.

Men det förvånande i allt detta är att kommunen inte säger nej då de vet att försvaret redan maximerat höjden på snurrorna till 10 meter. Man lunkar tydligen fortfarande på som oxen med förbundna ögon på tröskplatsen utan annat mål än att mala igenom detta vindkraftsvansinne till vilket pris som helst. Räcker det inte med att man redan, som de själva påstår, lagt ut miljontals kronor och flera års arbeta? Eller ska vi skrota försvaret och/eller be dom veta hut för att dom ber om att få finnas till överhuvudtaget? Vad är det som har hänt? Varför ska nu länsstyrelsen spendera ytterligare tid och pengar på detta dödfödda och miljöförstörande projekt?

Och varför kommer det här nu lagom till jul? Förstår inte kommunledningen vilken oro detta skapar hos den lokalbefolkning som man nu gett sig den på att tortera de närmaste 25 åren med dessa livsfarliga miljöförstörande, bullrande och förfulande maskiner? Men å andra sidan så verkar de ha tappat all vett och sans om de tror sig kunna få ner något CO2 utsläpp med att bygga några tio meter höga vindkraftverk, som släpper ut mer än dubbelt så mycket CO2 än vad både vatten- och kärnkraften gör tillsammans, och det mitt inne i skogen bland 20 meter höga träd?”

Nu har kontakt tagits med Försvaret som låter meddela, visserligen bara på telefon, att de tänker gå på den remiss som de lämnade i början på år 2012. Vilket innebär att de tänker hålla fast vid att vindkraftverken inte får byggas högre än 10 meter eftersom bergsplatån ligger 220 meter över havet.

Kunde inte politikerna i Bengtsfors kommun ha ringt det telefonsamtalet, och därmed sparat både tid och skattebetalarnas pengar?